Zrušenie registrácie k dani z pridanej hodnoty

Pokiaľ chce podnikateľ zrušiť svoju registráciu k dani z pridanej hodnoty, má pred sebou množstvo povinností. Medzi niektoré patrí napríklad vrátenie už uplatneného DPH na vstupe.

Aby sa podnikateľ stal platcom DPH, musí splniť zákonné podmienky pre jeho vznik, prípadne sa môže k dani z pridanej hodnoty zaregistrovať dobrovoľne. Zároveň ale platí, že sa podnikatelia môžu zo systému platiteľov DPH tiež odhlásiť. K odhláseniu potom môže dôjsť buď na základe žiadosti platiteľa, alebo dôjde k zrušeniu registrácie z moci úradnej.

Všeobecne povedané je platcom dane taký podnikateľ, ktorý vykonáva ekonomickú činnosť a jeho obrat presiahol za dvanásť po sebe idúcich kalendárnych mesiacov čiastku 1 000 000 Sk. Pri posudzovaní obratu je však nutné posudzovať príjmy v rámci po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, nie za kalendárny rok.

Platiteľom DPH sa však môže podnikateľ stať aj za iných podmienok, ktoré sú definované v zákone o DPH, prípadne sa môže na platenie dane z pridanej hodnoty prihlásiť dobrovoľne. Zároveň je nutné správne stanoviť obrat.

Zrušenie registrácie z moci úradnej
Správca dane môže z úradnej moci zrušiť registráciu platiteľovi dane v prípadoch ustanovených zákonom. Zákon o dani z pridanej hodnoty potom definuje, kedy je možné registráciu z moci ukončiť, a to:

Ak platiteľ prestal uskutočňovať ekonomickú činnosť
Ak neuskutočňoval počas 12 mesiacov ekonomickú činnosť bez oznámenia dôvodu správcovi dane
Pokiaľ uskutočňuje iba oslobodené plnenie bez nároku na odpočet dane
Správca dane však môže rozhodnúť o registrácii k dani z pridanej hodnoty aj v ďalších prípadoch, napríklad ak platiteľ dane závažným spôsobom porušuje svoje povinnosti týkajúce sa správy daní a zároveň:

Jeho obrat nedosahuje za posledných 12 mesiacov jeden milión korún
Za posledných 12 mesiacov neuskutočňuje zdaniteľné plnenie (pokiaľ sa jedná o platiteľa, ktorý nemá v tuzemsku sídlo ani prevádzkareň)
Je skupinou
Platiteľ dane, ktorému bola registrácia k dani z pridanej hodnoty zrušená, sa môže proti tomuto rozhodnutiu odvolať. V takom prípade má odvolanie odkladný účinok.

Správca dane tiež môže zrušiť registráciu platiteľovi, ktorý nemá v tuzemsku sídlo ani prevádzkareň, a to v prípade, že v predchádzajúcom kalendárnom roku neuskutočnil v tuzemsku zdaniteľné plnenie a plnenie oslobodené od dane s nárokom na odpočet dane. Správca dane tiež môže zrušiť registráciu platiteľovi ku dňu predchádzajúcemu dňu vzniku jeho členstva v skupine.

Pokiaľ dôjde k rozhodnutiu o zrušení registrácie, platiteľ dane prestane byť platcom dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým je registrácia k dani z pridanej hodnoty zrušená alebo dňom predchádzajúcemu dňu prechodu daňovej povinnosti poručiteľa.

Zrušenie registrácie k dani na základe žiadosti platiteľa
Platiteľ dane môže požiadať o zrušenie registrácie, pokiaľ ide o platiteľa, ktorý má sídlo v tuzemsku a nie je skupinou. Žiadateľ musí spĺňať jasne definované podmienky. Žiadosť o zrušenie teda môže podať ten platiteľ, ktorý nedosiahol za dvanásť mesiacov po sebe idúcich obrat jeden milión korún alebo v prípade, keď platiteľ uskutočňuje iba plnenia oslobodené bez nároku na odpočet dane.

Pokiaľ bude žiadať o zrušenie registrácie platiteľa, ktorý nemá sídlo v tuzemsku, musí spĺňať podmienku, že za šesť mesiacov po sebe idúcich v tuzemsku neuskutočňoval zdaniteľné plnenie alebo dodanie tovaru do iného členského štátu oslobodené od dane s nárokom na odpočet dane alebo prestal v tuzemsku uskutočňovať ekonomickú činnosť. Výnimku však tvoria zdaniteľné plnenia, pri ktorých je povinná priznať daň osoba, ktorej je toto plnenie poskytované, alebo pri dodaní tovaru, ktorý by tento platiteľ mohol dodať ako prostredná osoba pre kupujúceho, pokiaľ by nebol v tuzemsku platcom dane.

Zákon o dani z pridanej hodnoty však definuje aj ďalšie situácie, pri ktorých môže platiteľ dane žiadať o zrušenie registrácie k dani.

Ako podať žiadosť o zrušenie registrácie?
Žiadosť o zrušenie registrácie k dani z pridanej hodnoty môže platiteľ podať prostredníctvom elektronického formulára „Žiadosť o zrušenie registrácie“ napríklad prostredníctvom webovej aplikácie EPO – elektronická podateľňa. Hneď ako je formulár odoslaný, začína plynúť tridsaťdňová lehota, v ktorej bude žiadosť vybavená.

Na základe žiadosti o zrušenie registrácie vydá správca dane rozhodnutie, ktoré sa stáva účinným nasledujúcim dňom po jeho doručení.

Musím vrátiť nárokované DPH späť?
Pokiaľ dôjde k zrušeniu registrácie platiteľa, musí za podmienok stanovených zákonom vrátiť už uplatnenú daň na vstupe. Platiteľ dane potom musí v rámci zmeny režimu tzv. „vrátiť“ už uplatnené DPH na odpočet, prípadne jeho časť, a to pri majetku, ktorý je ku dňu zrušenia registrácie k dani z pridanej hodnoty obchodným majetkom a bol u neho v minulosti uplatnený nárok na odpočet. Medzi obchodný majetok potom patrí nielen dlhodobý majetok, ale aj napríklad zásoby alebo nedokončený majetok.

K vyrovnaniu DPH pri zmene režimu dochádza v rámci posledného podaného priznania k dani z pridanej hodnoty. Korekcia odpočtov dane sa uvádza na riadku 45 daňového priznania. Konkrétny postup vyrovnania odpočtu dane je zakotvený v zákone o dane z pridanej hodnoty v § 79 a ďalej.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram